Presentación de solicitudes mediante formulario web
Para cumprimentar a solicitude realizaranse os seguintes pasos:
 • Encher os datos do formulario oficial de solicitude e facer clic en "enviar datos"
 • Descargar e imprimir o xustificante xerado na web tras realizar o envío. Este xustificante incluirá un código único de solicitude
 • Presentar o xustificante xerado durante o proceso de solicitude, así como a documentación establecida nas bases, dentro do prazo establecido no Rexistro xeral da institución provincial:
  • Sede de Pontevedra: avda. Montero Ríos, s/n (de luns a venres)
  • Oficina de Vigo: rúa Eduardo Chao, 17 (de luns a venres)
  • Ou de calquera das formas previstas no artigo 16.4 da LPACAP
 • No caso de rexistro presencial, non esqueza asinar a instancia antes de entregalo no rexistro.
Solicitude de actuación nas zonas de influencia das estradas provinciais e autoliquidación das taxas
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
Enderezo:
DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE
DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a
Persoa solicitante
Persoa respresentante
Enviaranse os avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico indicado a continuación:
ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coas administracións públicas deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente. As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén a disposición das persoas interesadas no Servizo de Notificacións Electrónicas, para que poidan acceder ao seu contido de forma voluntaria.
Electrónica a través do Servizo de Notificacións Electrónicas, dispoñible a través da Sede Electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
LICENZA OU ATUTORIZACIÓN PARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN Por actividade administrativa con motivo de solicitudes de autorización, utilizacións privativas ou aproveitamentos especiais no dominio público das vías provinciais e as súas zonas de servidume e afección.
Taxa unitaria por actividade 30,00 €

Informes técnicos

Aproveitamentos agrícolas ou forestais < 1 ha

Movementos de terra e explanacións < 1 ha

Peches diáfanos

Obras de mantemento, conservación e rehabilitación de edificacións existentes

Obras de acometida de servizos a vivenda unifamiliar

Obras de acondicionamento e mellora de accesos existentes

Cambios de uso en superficies < 1 ha

Calquera outra actuación susceptible de ser considerada obra menor

Taxa unitaria 160 €

Aproveitamentos agrícolas ou forestais > 1 ha

Movementos de terra e explanacións > 1 ha

Obras de conducións aéreas ou subterráneas, sexan cruces ou paralelas á calzada

Muros e peches non diáfanos

Obras de edificación de nova planta

Obras de acometida de servizos a vivenda colectiva

Construcción de acceso novo

Cambios de uso en superficies > 1 ha

Calquera outra actuación susceptible de ser considerada obra maior

LOCALIZACIÓN DE OBRAS
INFORMACIÓN ADICIONAL DAS OBRAS
DOCUMENTACIÓN Non será necesario achegar os documentos que xa se presentasen anteriormente. Para estes efectos, deberase indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos
 • Xustificante do pagamento da taxa
COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta electrónica automatizada. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta deberán indicalo no cadro correspondente e achegar os devanditos documentos
OPÓÑOME A CONSULTA
NIF da persoa solicitante
NIF da persoa representante
PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento

Deputación de Pontevedra

Finalidades do tratamento

Xestionar o presente procedemento e levar a cabo todas as actuacións administrativas que, no seu caso, se deriven. Así mesmo, a Deputación de Pontevedra, no exercicio das súas competencias, poderá verificar os datos e documentos que a persoa interesada declare na súa solicitude para comprobar a súa exactitude

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a norma de rango legal recollida no apartado "normativa aplicable" dispoñible na ficha do procedemento en https://sede.depo.gal/web/public/catalog/catalog-index.xhtml

Destinatarios dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas propias competencias ou cando sexa necesario para que a cidadanía poida acceder de forma integral á información relativa a unha materia

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou revogar o consentimento segundo o previsto en https://www.depo.gal/proteccion-de-datos/exercicio-de-dereitos

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información

https://www.depo.gal/proteccion-de-datos

Texto para identificar Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA