Presentación de solicitudes mediante formulario web
Para cumprimentar a solicitude realizaranse os seguintes pasos:
 • Encher os datos do formulario oficial de solicitude e facer clic en "enviar datos"
 • Descargar e imprimir o xustificante xerado na web tras realizar o envío. Este xustificante incluirá un código único de solicitude
 • Presentar o xustificante xerado durante o proceso de solicitude, así como a documentación establecida nas bases, dentro do prazo establecido no Rexistro xeral da institución provincial:
  • Sede de Pontevedra: avda. Montero Ríos, s/n (de luns a venres)
  • Oficina de Vigo: rúa Oporto, 3 (de luns a venres)
  • Ou de calquera das formas previstas no artigo 16.4 da LPACAP
 • No caso de rexistro presencial, non esqueza asinar a instancia antes de entregalo no rexistro.
PROGRAMA PONTEGAL 2019 - SOLICITUDE GRUPOS ACOLLIDOS
DATOS DA ENTIDADE OU PERSOA SOLICITANTE
Enderezo:
DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE
DATOS DA ACTIVIDADE
DESCRIPCIÓN DA ACTIVIDADE
DECLARACIÓN RESPONSABLE

A persoa representante declara:

 1. Que se compromete a empregar a lingua galega e unha linguaxe non sexista no desenvolvemento das súas actuacións.
COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta electrónica automatizada. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta deberán indicalo no cadro correspondente e achegar os documentos correspondentes
OPÓÑOME A CONSULTA
NIF da persoa representante
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA
Publicidade (en galego) do evento
PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento

Deputación de Pontevedra

Finalidades do tratamento

Xestionar o presente procedemento e levar a cabo todas as actuacións administrativas que, no seu caso, se deriven. Así mesmo, a Deputación de Pontevedra, no exercicio das súas competencias, poderá verificar os datos e documentos que a persoa interesada declare na súa solicitude para comprobar a súa exactitude

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a norma de rango legal recollida no apartado "normativa aplicable" dispoñible na ficha do procedemento en https://sede.depo.gal/web/public/catalog/catalog-index.xhtml

Destinatarios dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas propias competencias ou cando sexa necesario para que a cidadanía poida acceder de forma integral á información relativa a unha materia

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou revogar o consentimento segundo o previsto en https://www.depo.gal/proteccion-de-datos/exercicio-de-dereitos

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información

https://www.depo.gal/proteccion-de-datos

Texto para identificar Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA
Aviso legal
Os seus datos serán tratados segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999 e no R. d. 1720/2007, de protección de datos de carácter persoal, e poderán ser incorporados aos ficheiros da Deputación de Pontevedra relacionados con este trámite. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación ou oposición nos termos establecidos na lei no seguinte enderezo: avda. Montero Ríos, s/n