Formulario de preinscrición web
Para formalizar a presentación do presente formulario deberá realizar os seguintes pasos:
 • Encher os datos do formulario normalizado de solicitude e facer clic en "Xerar formulario"
 • Descargar o formulario xerado que inclue un código único de solicitude
 • Poderase presentar o formulario de preinscripción xerado, así como a documentación establecida nas bases, de dúas formas:
  • A través da Sede Electrónica, accedendo ao procedemento "Depo Aventura A Lanzada", clicando a pestaña "En liña" na que a persoa se deberá identificar co certificado electrónico e anexar o formulario de preinscipción previamente xerado.
  • Presencialmente, para o que deberá imprimir o formulario xerado e presentalo físicamente, en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Non esqueza asinar o seu formulario antes de entregalo no rexistro.
PROGRAMA "DEPO AVENTURA A LANZADA" SOLICITUDE DE PREINSCRIPCIÓN DE PRAZA
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE (nai, pai ou tutor/a)
ENDEREZO
DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (acreditar a representanción fidedigna por calquera medio válido en dereito)
DATOS DA OUTRA PERSOA PROXENITORA QUE NON PRESENTA A SOLICITUDE
PUBLICACIÓN DE ACTOS

Publicaranse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO), de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a relación de persoas admitidas e excluídas, xunto coas causas da súa exclusión, para participar no sorteo e a relación de persoas con adxudicación de prazas, a forma, o prazo e os lugares para realizar o pagamento da taxa correspondente.

Así mesmo, serán igualmente obxecto de publicidade a través da páxina web da Deputación de Pontevedra, https://depo.gal

DATOS DA/S DO/S MENOR/ES
CONCELLO POLO QUE SE PRESENTA A PERSOA OU PERSOAS MENORES AO SORTEO
PREFERENCIA DE QUENDAS DA ACAMPADA
Exemplo: Se desexa escoller como primeira opción a quenda do 23 o 29 de xullo, deberá colocar o valor 1º no recadro de dita quenda.
Toda aquela quenda a que non se lle asigne ningún valor de preferencia (en branco), considérase renunciada, é dicir, ao neno ou nena nunca se lle outorgará praza nesa quenda.
A do 21 ao 27 de xuño
B do 28 de xuño ao 4 de xullo
C do 5 ao 11 de xullo
D do 12 ao 18 de xullo
E do 19 ao 25 de xullo
F do 26 de xullo ao 1 de agosto
G do 2 ao 8 de agosto
H do 9 ao 15 de agosto
I do 16 ao 22 de agosto
J do 23 ao 29 de agosto
K do 30 de agosto ao 5 de setembro
DECLARACIÓN RESPONSABLE

A persoa solicitante declara:

 1. Que coñece as bases e as condicións do programa Depo Aventura A Lanzada
 2. Que autoriza á persoa ou persoas menores que figuran nesta solicitude para asistir ao programa Depo Aventura A Lanzada
 3. Que a persoa ou persoas menores non padecen enfermidade infecto-contaxiosa en fase activa
 4. Que o pai ou nai solicitante conta co consentimento para a participación na actividade do outro pai ou nai non solicitante
 5. Que dou o consentimento explícito para a captación, reproducción ou publicación de fotografías ou imaxes das persoas menores relacionadas nesta solicitude
COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta electrónica automatizada. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta deberán indicalo no cadro correspondente e achegar os devanditos documentos
OPÓÑOME A CONSULTA
NIF das persoas menores solicitantes
NIF do pai, nai ou persoa titora dos menores solicitantes
Certificado de residencia das persoas menores solicitantes
Consulta de datos de residencia legal de persoas estranxeiras, no caso de que as persoas solicitantes menores sexan estranxeiras
Consulta certificado discapacidade
Certificado de familia numerosa, no caso de acollerse ao desconto do prezo
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA
 • Modelo de solicitude normalizado cuberto
 • Libro de familia no caso de que as persoas menores solicitantes non dispoñan de DNI ou NIE
 • No caso de menores estranxeiros, copia compulsada do permiso legal de residencia ou documento análogo
 • Acreditación da condición de familia monoparental
 • Cuestionario de saúde e autonomía persoal, que figura coa solicitude, con todos os puntos debidamente cubertos e asinado
 • No caso de menores de centro residencial, certificado expedido pola dirección que acredite que durante o periodo 2020/2021 a/o menor está en situación de internamento ou atención diurna
 • De ser o caso, para menores en situacion de risco ou exclusion social, valoracion social da ou do menor emitida polo/a traballador/a social dos servizos sociais comunitarios do concello de residencia
PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento

Deputación de Pontevedra

Finalidades do tratamento

Xestionar o presente procedemento e levar a cabo todas as actuacións administrativas que, no seu caso, se deriven. Así mesmo, a Deputación de Pontevedra, no exercicio das súas competencias, poderá verificar os datos e documentos que a persoa interesada declare na súa solicitude para comprobar a súa exactitude

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a norma de rango legal recollida no apartado "normativa aplicable" dispoñible na ficha do procedemento en https://sede.depo.gal/web/public/catalog/catalog-index.xhtml

Destinatarios dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas propias competencias ou cando sexa necesario para que a cidadanía poida acceder de forma integral á información relativa a unha materia

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou revogar o consentimento segundo o previsto en https://www.depo.gal/proteccion-de-datos/exercicio-de-dereitos

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información

https://www.depo.gal/proteccion-de-datos

Texto para identificar Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA