Presentación de solicitudes mediante formulario web
Para cumprimentar a solicitude realizaranse os seguintes pasos:
 • Encher os datos do formulario oficial de solicitude e facer clic en "enviar datos"
 • Descargar e imprimir o xustificante xerado na web tras realizar o envío. Este xustificante incluirá un código único de solicitude
 • Presentar o xustificante xerado durante o proceso de solicitude, así como a documentación establecida nas bases, dentro do prazo establecido no Rexistro xeral da institución provincial:
  • Sede de Pontevedra: avda. Montero Ríos, s/n (de luns a venres)
  • Oficina de Vigo: rúa Eduardo Chao, 17 (de luns a venres)
  • Ou de calquera das formas previstas no artigo 16.4 da LPACAP
 • No caso de rexistro presencial, non esqueza asinar a instancia antes de entregalo no rexistro.
SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PROGRAMA LABORA COFINANCIADO NUN 80 % POLO FONDO SOCIAL EUROPEO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
Enderezo:
DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (acreditar a representación fidedigna por calquiera medio válido en dereito)
DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a
Persoa solicitante
Persoa respresentante
Enviaranse os avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico indicado a continuación:
ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coas administracións públicas deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente. As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén a disposición das persoas interesadas no Servizo de Notificacións Electrónicas, para que poidan acceder ao seu contido de forma voluntaria.
Electrónica a través do Servizo de Notificacións Electrónicas, dispoñible a través da Sede Electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
DATOS ESPECÍFICOS DA PERSOA PARTICIPANTE
DATOS ESPECÍFICOS DA PERSOA PARTICIPANTE
ITINERARIO
LOCALIDADE
2148482 - Solicitude de participación no programa Labora 2020 cofinanciado nun 80 % polo fondo social europeo :
2276846 - Axudas económicas por asistencia á formación do proxecto “Labora 2020” cofinanciado polo fondo social europeo :
DOCUMENTACIÓN Non será necesario achegar os documentos que xa se presentasen anteriormente. Para estes efectos, deberase indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos
 • Certicado de períodos de inscrición como demandante de emprego
 • Currículum persoal actualizado
 • Currículum do SPEG con servizos
 • Acreditación documental da formación académica necesaria para o acceso ao itinerario formativo elixido no caso de certicados de nivel 2 e 3, así como da formación complementaria relacionada co mesmo e da experiencia laboral

Nos casos que proceda e segundo o colectivo de procedencia será necesario aportar:

 • Certificado de estar inscrito no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil
 • Permiso de residencia de ser o caso
 • No caso de padecer algunha discapacidade achegar o certificado de discapacidade, debidamente actualizado, expedido polo órgano competente
 • Certificado de convivencia no caso de participantes que se atopen na situación de "fogares compostos por un único adulto con fillos ao seu cargo"
 • Sentenza xudicial ou orde de protección no caso de vítimas de violencia de xénero
 • Acreditación da situación de solicitante de asilo pola oficina de estranxeiría correspondente
 • Informe o acreditación de persoa en risco de exclusión social emitido polos servizos sociais ou Departamentos da Entidade ou Administración competentes na materia que concorran nas persoas participantes
 • Certificado de delitos penais e certificado de delitos sexuais nos casos que corresponda
COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta electrónica automatizada. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta deberán indicalo no cadro correspondente e achegar os devanditos documentos
OPÓÑOME A CONSULTA
NIF da persoa solicitante
Consulta de estar inscrito como demandante de emprego á data actual
Certificado de empadronamiento
Vida laboral
PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento

Deputación de Pontevedra

Finalidades do tratamento

Xestionar o presente procedemento e levar a cabo todas as actuacións administrativas que, no seu caso, se deriven. Así mesmo, a Deputación de Pontevedra, no exercicio das súas competencias, poderá verificar os datos e documentos que a persoa interesada declare na súa solicitude para comprobar a súa exactitude

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a norma de rango legal recollida no apartado "normativa aplicable" dispoñible na ficha do procedemento en https://sede.depo.gal/web/public/catalog/catalog-index.xhtml

Destinatarios dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas propias competencias ou cando sexa necesario para que a cidadanía poida acceder de forma integral á información relativa a unha materia

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou revogar o consentimento segundo o previsto en https://www.depo.gal/proteccion-de-datos/exercicio-de-dereitos

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información

https://www.depo.gal/proteccion-de-datos

Texto para identificar Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA