Presentación de solicitudes mediante formulario web
Para cumprimentar a solicitude realizaranse os seguintes pasos:
  • Encher os datos do formulario oficial de solicitude e facer clic en "enviar datos"
  • Descargar e imprimir o xustificante xerado na web tras realizar o envío. Este xustificante incluirá un código único de solicitude
  • Presentar o xustificante xerado durante o proceso de solicitude, así como a documentación establecida nas bases, dentro do prazo establecido no Rexistro xeral da institución provincial:
    • Sede de Pontevedra: avda. Montero Ríos, s/n (de luns a venres)
    • Oficina de Vigo: rúa Oporto, 3 (de luns a venres)
    • Ou de calquera das formas previstas no artigo 16.4 da LPACAP
  • No caso de rexistro presencial, non esqueza asinar a instancia antes de entregalo no rexistro.
INSCRIPCIÓN NO II FESTIVAL AUDIOVISUAL INFANTIL E XUVENIL "O MUSEO DE PONTEVEDRA EN CURTAMETRAXES"
DATOS DA PERSOA RESPONSABLE DA CURTAMETRAXE
Enderezo:
DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE
DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a
Persoa solicitante
Persoa respresentante
Enviaranse os avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico indicado a continuación:
ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coas administracións públicas deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente. As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén a disposición das persoas interesadas no Servizo de Notificacións Electrónicas, para que poidan acceder ao seu contido de forma voluntaria.
Electrónica a través do Servizo de Notificacións Electrónicas, dispoñible a través da Sede Electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
TÍTULO DA CURTAMETRAXE
EQUIPO TÉCNICO
PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento

Deputación de Pontevedra

Finalidades do tratamento

Xestionar o presente procedemento e levar a cabo todas as actuacións administrativas que, no seu caso, se deriven. Así mesmo, a Deputación de Pontevedra, no exercicio das súas competencias, poderá realizar a gravación de imáxes de vídeo e a toma de fotografías nas que aparezan as persoas participantes durante o transcurso do Festival

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a norma de rango legal recollida no apartado “normativa aplicable” dispoñible na ficha do procedemento en https://sede.depo.gal e consentimento explícito

Destinatarios dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas propias competencias ou cando sexa necesario para que a cidadanía poida acceder de forma integral á información relativa a unha materia

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou revogar o consentimento segundo o previsto en https://www.depo.gal/proteccion-de-datos/exercicio-de-dereitos

Máis información e contacto coa persoa delegada de protección de datos

https://www.depo.gal/proteccion-de-datos

Texto para identificar Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA
Aviso legal
Os seus datos serán tratados segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999 e no R. d. 1720/2007, de protección de datos de carácter persoal, e poderán ser incorporados aos ficheiros da Deputación de Pontevedra relacionados con este trámite. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación ou oposición nos termos establecidos na lei no seguinte enderezo: avda. Montero Ríos, s/n