Presentación de solicitudes mediante formulario web
Para cumprimentar a solicitude realizaranse os seguintes pasos:
 • Encher os datos do formulario oficial de solicitude e facer clic en "enviar datos"
 • Descargar e imprimir o xustificante xerado na web tras realizar o envío. Este xustificante incluirá un código único de solicitude
 • Presentar o xustificante xerado durante o proceso de solicitude, así como a documentación establecida nas bases, dentro do prazo establecido no Rexistro xeral da institución provincial:
  • Sede de Pontevedra: avda. Montero Ríos, s/n (de luns a venres)
  • Oficina de Vigo: rúa Oporto, 3 (de luns a venres)
  • Ou de calquera das formas previstas no artigo 16.4 da LPACAP
 • No caso de rexistro presencial, non esqueza asinar a instancia antes de entregalo no rexistro.
AXUDAS ESTUDO ESCOLA DE CANTERIA
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
Enderezo:
DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE
PUBLICACIÓN DE ACTOS
Publicaranse no Boletín Oficial (BOPPO), de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as listas definitivas de admitidos e excluídos.

Así mesmo, serán igualmente obxecto de publicidade a través da páxina web da Deputación de Pontevedra, https://www.depo.gal/
DECLARACIÓN RESPONSABLE
 1. En relación con outras axudas concedidas ou solicitadas que:

  Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os que se solicita esta subvención.

  Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son as que a continuación se relacionan:

  Relación de axudas solicitadas
  Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña doutras administracións públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
 2. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
 3. Estar ao día no pagamento de obrigas tributarias co Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social.
 4. Que só instalará o material solicitado na zona seleccionada neste formulario, asumindo a sua recollida, traslado e instalación.
 5. Que acepto as bases da convocatoria, asumindo o compromiso de cumprir as condicións da subvención.
 6. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
 7. A finalidade obxecto de subvención e unha competencia municipal (artigo 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local).
COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta electrónica automatizada. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta deberán indicalo no cadro correspondente e achegar os documentos correspondentes
OPÓÑOME A CONSULTA
NIF das persoas solicitantes
Certificado de residencia
Nivel de renda da persoa solicitante e de todos os membros computables da unidade familiar relativo ao exercicio fiscal 2017
Informe de vida laboral actualizado
Certificación de estar ao corrente das obrigas tributarias para a percepción de axudas públicas coa Axencia Estatal Tributaria, coa Facenda autonómica e coa Seguridade Social
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA
Non será necesario achegar os documentos que xa se presentasen anteriormente. Para estes efectos, deberase indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos
 • Copia do contrato de aluguer, en caso de residir fóra do seu domicilio habitual durante todo o curso escolar
 • Declaración das persoas que conforman a unidade familiar coa autorización para a comprobación de datos de identidade, residencia, nivel de renda e vida laboral
PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento

Deputación de Pontevedra

Finalidades do tratamento

Xestionar o presente procedemento e levar a cabo todas as actuacións administrativas que, no seu caso, se deriven. Así mesmo, a Deputación de Pontevedra, no exercicio das súas competencias, poderá verificar os datos e documentos que a persoa interesada declare na súa solicitude para comprobar a súa exactitude

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a norma de rango legal recollida no apartado "normativa aplicable" dispoñible na ficha do procedemento en https://sede.depo.gal/web/public/catalog/catalog-index.xhtml

Destinatarios dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas propias competencias ou cando sexa necesario para que a cidadanía poida acceder de forma integral á información relativa a unha materia

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou revogar o consentimento segundo o previsto en https://www.depo.gal/proteccion-de-datos/exercicio-de-dereitos

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información

https://www.depo.gal/proteccion-de-datos

Texto para identificar Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA
Aviso legal
Os seus datos serán tratados segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999 e no R. d. 1720/2007, de protección de datos de carácter persoal, e poderán ser incorporados aos ficheiros da Deputación de Pontevedra relacionados con este trámite. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación ou oposición nos termos establecidos na lei no seguinte enderezo: avda. Montero Ríos, s/n