Presentación de solicitudes mediante formulario web
Para cumprimentar a solicitude realizaranse os seguintes pasos:
 • Encher os datos do formulario oficial de solicitude e facer clic en "enviar datos"
 • Descargar e imprimir o xustificante xerado na web tras realizar o envío. Este xustificante incluirá un código único de solicitude
 • Presentar o xustificante xerado durante o proceso de solicitude, así como a documentación establecida nas bases, dentro do prazo establecido no Rexistro xeral da institución provincial:
  • Sede de Pontevedra: avda. Montero Ríos, s/n (de luns a venres)
  • Oficina de Vigo: rúa Oporto, 3 (de luns a venres)
  • Ou de calquera das formas previstas no artigo 16.4 da LPACAP
 • No caso de rexistro presencial, non esqueza asinar a instancia antes de entregalo no rexistro.
SOLICITUDE DE INSCRIPCIÓN DEPOrte ESCOLAS
DATOS DO/A NENO/A SOLICITANTE
Enderezo:
DATOS DA PERSOA PROXENITORA QUE PRESENTA A SOLICITUDE
DATOS DA OUTRA PERSOA PROXENITORA QUE NON PRESENTA A SOLICITUDE
PUBLICACIÓN DE ACTOS

Publicaranse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO), de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a relación de nenas e nenos admitidos e excluídos, así como os motivos de exclusión.


Así mesmo, serán obxecto de publicidade na páxina web da Deputación de Pontevedra, https://www.depo.gal/

SOLICITUDE DE PRAZA
DECLARACIÓN RESPONSABLE

A persoa solicitante declara:

 1. Que coñece as bases e as condicións do programa DEPOerte ESCOLAS
 2. Que autoriza á persoa menor que figuran nesta solicitude para asistir ao programa
 3. Que o pai ou nai solicitante conta co consentimento para a participación na actividade do outro pai ou nai non solicitante
 4. Que dou o consentimento explícito para a captación, reproducción ou publicación de fotografías ou imaxes das persoas menores relacionadas nesta solicitude
OBSERVACIÓNS
COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta electrónica automatizada. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta deberán indicalo no cadro correspondente e achegar os devanditos documentos
OPÓÑOME A CONSULTA
NIF da persoa solicitante
NIF da persoa proxenitora ou titor/a solicitante
Certificado de residencia de las nenos/as solicitantes
PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento

Deputación de Pontevedra

Finalidades do tratamento

Xestionar o presente procedemento e levar a cabo todas as actuacións administrativas que, no seu caso, se deriven. Así mesmo, a Deputación de Pontevedra, no exercicio das súas competencias, poderá verificar os datos e documentos que a persoa interesada declare na súa solicitude para comprobar a súa exactitude

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a norma de rango legal recollida no apartado "normativa aplicable" dispoñible na ficha do procedemento en https://sede.depo.gal/web/public/catalog/catalog-index.xhtml

Destinatarios dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas propias competencias ou cando sexa necesario para que a cidadanía poida acceder de forma integral á información relativa a unha materia

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou revogar o consentimento segundo o previsto en https://www.depo.gal/proteccion-de-datos/exercicio-de-dereitos

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información

https://www.depo.gal/proteccion-de-datos

Texto para identificar Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA
Aviso legal
Os seus datos serán tratados segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999 e no R. d. 1720/2007, de protección de datos de carácter persoal, e poderán ser incorporados aos ficheiros da Deputación de Pontevedra relacionados con este trámite. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación ou oposición nos termos establecidos na lei no seguinte enderezo: avda. Montero Ríos, s/n