RESERVA DE PRAZAS PARA
Depo Andainas (2022)
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
DATOS NECESARIOS PARA A SOLICITUDE
DATOS NECESARIOS PARA PODER COMUNICARNOS COA PERSOA SOLICITANTE
Depo Andainas (2022)
Depo Andainas (2022) PECHE INSCRIPCIÓN PREZO (€)
4 Depo Andaina (Concello de Baiona) 2022-10-03 10:00:00.0 0.0
1 Depo Andaina (Concello de Meis) 2022-06-27 10:00:00.0 0.0
2 Depo Andaina (Concello de Oia) 2022-07-25 10:00:00.0 0.0
3 Depo Andaina (Concello de Valga) 2022-08-29 10:00:00.0 0.0
Importe total da súa selección: 0

PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento

Deputación de Pontevedra

Finalidades do tratamento

Xestionar o presente procedemento e levar a cabo todas as actuacións administrativas que, no seu caso, se deriven. Así mesmo, a Deputación de Pontevedra, no exercicio das súas competencias, poderá verificar os datos e documentos que a persoa interesada declare na súa solicitude para comprobar a súa exactitude

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.

Destinatarios dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas propias competencias ou cando sexa necesario para que a cidadanía poida acceder de forma integral á información relativa a unha materia

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou revogar o consentimento segundo o previsto en https://www.depo.gal/proteccion-de-datos/exercicio-de-dereitos

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información

https://www.depo.gal/proteccion-de-datos

Texto para identificar Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA