RESERVA DE PRAZAS PARA
DEPO ANDAINAS 2019
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
DATOS NECESARIOS PARA A SOLICITUDE
DATOS NECESARIOS PARA PODER COMUNICARNOS COA PERSOA SOLICITANTE
DEPO ANDAINAS 2019
DEPO ANDAINAS 2019 PECHE INSCRIPCIÓN PREZO (€)
1 Ruta fervenza do Toxa (Concello de Silleda) 2019-07-31 12:00:00.0 0.0
2 Ruta paseo fluvial marismas de Catoira (Concello de Catoira) 2019-08-07 12:00:00.0 0.0
3 Ruta do parque forestal illa da Toxa e ruta das pasarelas Pedras Negras (Concello do Grove) 2019-08-14 12:00:00.0 0.0
4 Ruta do parque a Canuda-paseo fluvial illa Fillaboa-Baixo Tea (Concello de Salvaterra do Miño) 2019-08-28 12:00:00.0 0.0
5 Ruta do "Bosque Encantado o Leira dos Condes" (Concello de Cangas/Aldán) e ruta illas Cíes (Concello de Vigo) 2019-09-13 12:00:00.0 0.0
6 Ruta Monte de Santa Tecra (Concello da Guarda) e ruta dos muiños do Folón (Concello do Rosal) 2019-09-27 12:00:00.0 0.0
7 Ruta da pedra e da Auga (Concello de Ribadumia) 2019-10-09 12:00:00.0 0.0
Importe total da súa selección: 0

PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento

Deputación de Pontevedra

Finalidades do tratamento

Xestionar o presente procedemento e levar a cabo todas as actuacións administrativas que, no seu caso, se deriven. Así mesmo, a Deputación de Pontevedra, no exercicio das súas competencias, poderá verificar os datos e documentos que a persoa interesada declare na súa solicitude para comprobar a súa exactitude

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.

Destinatarios dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas propias competencias ou cando sexa necesario para que a cidadanía poida acceder de forma integral á información relativa a unha materia

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou revogar o consentimento segundo o previsto en https://www.depo.gal/proteccion-de-datos/exercicio-de-dereitos

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información

https://www.depo.gal/proteccion-de-datos

Texto para identificar Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA